Etický kodex

  • Pracovníci respektují soukromí uživatele.

  • Pracovníci plně respektují osobní svobodu uživatele.

  • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí ohledně osobních údajů o uživateli. Pracovníci dále zachovávají mlčenlivost o důvěrných informacích, se kterými se při své práci setkávají (např. zdravotní stav uživatele, rodinné vztahy, chod jeho rodiny a celé domácnosti apod.).

  • Pracovníci se nesnaží ovlivňovat způsob života uživatele.

  • Pracovníci se chovají k uživatelům jako k rovnocenným partnerům, tj. přiměřeně jejich věku, se stejným respektem jako k ostatním lidem.

  • Pracovníci se vyhýbají tzv. stigmatizování uživatelů – hovoří-li o uživateli, hovoří o člověku, nikoli o diagnóze.

  • Pracovníci vytvářejí s uživateli rovnocenný vztah – vyhýbají se vyjadřování soucitu a představám závislosti uživatelů na nich či na společnosti.

  • Pracovníci se snaží přispět k začlenění uživatelů do společnosti, snaží se o přijetí uživatelů jejich okolím a to tak, že nepotlačují osobnost uživatelů, hovoří o nich a chovají se k nim slušně a s respektem.


Etické zásady

a) pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, rasu či barvu pleti, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

b) pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení práva druhých osob.

c) pracovník je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod a dalších

d) pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců a jejich následků.

e) pracovník dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy, služby poskytuje na nejvyšší odborné úrovni.


Pravidla etického chování pracovníka

Ve vztahu k uživateli:

a) pracovník chrání práva a podporuje zájmy uživatele služby

b) rozvíjí jeho důvěru k sociálním službám

c) chová se tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatele

d) respektuje intimitu a soukromí

e) respektuje důstojnost a rozhodnutí každého uživatele, důvěrnost jeho sdělení a neposkytuje žádnou informaci bez jeho souhlasu, pokud by tímto neohrožoval jeho život

f) podporuje uživatele k pochopení vlastní odpovědnosti sám za sebe

g) pomáhá hledat možnosti o zapojení do procesu řešení jeho problémů a podporuje jeho seberealizaci

h) snaží se správným způsobem informovat uživatele o všem, co mu může pomoci žít plnohodnotný život

i) spolupracuje s uživatelem na základě předem domluvených cílů a v časových limitech, které jsou součástí smlouvy

j) pracuje převážně v domácím prostředí (přirozeném prostředí uživatele služby)

k) respektuje hodnoty a zvyky takového prostředí a osob v něm žijících.

l) pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům

m) nezneužívá postavení, plynoucí z výkonu služby

n) nevytváří s uživateli nedůstojné a nepatřičné vztahy

o) jedná otevřeně, přímo a jasně

p) nepřijímá od uživatele soukromé dary, a to ani pro organizaci

q) zachovává mlčenlivost a dbá dobrého jména organizace

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli a svým spolupracovníkům:

a) pracovník odpovědně plní své pracovní povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, za svou práci nese plnou odpovědnost a snaží se o co nejvyšší úroveň poskytování služeb

b) je povinen chovat se k majetku organizace odpovědně

c) je povinen ctít všechny hodnoty, které jsou součástí činnosti organizace, veřejného závazku, poslání, principů poskytování sociálních služeb a cílů

d) je povinen dbát o svůj odborný růst a odpovídá za své celoživotní vzdělávání

e) ve veřejném vystupování dbá na prestiž zařízení a v maximální míře se snaží zabránit jakékoliv činnosti, která by poškozovala dobré jméno organizace i v mimopracovní době

f) je povinen se vyhýbat jakýmkoliv konfliktům soukromého rázu a také jim předcházet

g) respektuje pokyny svých nadřízených a využívá znalostí a zkušeností svých kolegů

h) respektuje rozdílné názory svých spolupracovníků, na případné nedostatky upozorňuje svého přímého nadřízeného

i) dodržuje dobré vztahy mezi spolupracovníky, chová se čestně, slušně, společensky a korektně. Problémy vůči spolupracovníkům řeší na pracovišti nikoliv před žadateli o sociální službu či uživateli

j) má právo vyžadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel dobré podmínky pro výkon své práce a uplatňování závazků, které vyplývají z etického kodexu organizace

k) řídí se všemi směrnicemi a dalšími platnými předpisy organizace

Ve vztahu ke společnosti:

a) vyhledává možnosti, jak přispět ke zlepšení kvality života občanů

b) má právo se zasazovat o zkvalitnění sociálních podmínek podáváním podnětů ke změnám v legislativě a to prostřednictvím přímého nadřízeného (interní komunikace organizace)


Závaznost etického kodexu

Etický kodex jako součást vnitřních norem a základních dokumentů organizace je pro všechny zaměstnance DomA – domácí asistence závazný, jeho nedodržování je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně.

domaciasistence@seznam.cz
domastacionar@seznam.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!